Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

EGYETEMI KÉPZÉSEK,
MELYBEN LEHETŐSÉG VAN NON-PROFIT SZEKTORRA SPECIALIZÁLÓDNI

"Igen terjedelmes és meggyőző a szakmai életrajza, na de milyen végzettséggel rendelkezik?"

Kitalálta? Igen, állásinterjúra gondoltunk mi is. Ahol csak hümmögünk és magyarázzuk, hogy gyerekkorunk óta a civil élet szépségeire vágyunk, mi is szedtünk szemetet árokpartról, biciklivel járunk dolgozni és egyébként is mit nekünk egy kis rendezvényszervezés. Csakhogy a pályázati kiírókat mindez egyáltalán nem hatja meg. Lehetünk választott szakmánk nagyágyúi, a közhiedelemmel ellentétben igenis elvárás a szakmai ismereteken túl a főiskolai/egyetemi végzettség, amennyiben bármilyen jellegű szakértői, projektvezetői, pályázatírói színben kívánunk tündökölni a projekt folyamán. Ne keseredjünk azonban el, semmi sem késő, számos lehetőség áll fent, hogy akár 30-on túl is elkezdjünk tanulni és megszerezzük a kívánt diplomát!

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

A nemzetközi igazgatási alapszak nemzetköziigazgatásszervező szakképzettséget nyújt hallgatóinak két szakiránya egyikén. Ezek a szakirányok az alábbiak: nemzetközi intézményi igazgatási, illetve nemzetközi vállalatok igazgatása. Az alapképzésen diplomát szerzők a közigazgatás mellett multinacionális nagyvállalatokon belül is alkalmasak igazgatási feladatok ellátására. Ezek általában olyan területekre keresik a végzetteket, mint például nemzetközi vonatkozású döntések előkészítése és végrehajtása, az intézmény nemzetközi kapcsolatainak szervezése, európai uniós szervezetekben történő ügyintézés. A nemzetközi igazgatásszervezők a közigazgatáson belül rendszerint a közigazgatási szervek és az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak szervezését végzik, egyéb igazgatási, szervezési feladatokat látnak el. Alkalmasak emellett hatósági eljárások lefolytatására, középvezetői feladatok elvégzésére is. A nemzetközi intézmények, nagyvállalatok szervezői, projektmenedzseri feladatok ellátására is foglalkoztatják a végzetteket.

A képzés alapozó ismeretként társadalomtudományi alapismereteket (társadalomelméleti, politikaelméleti, szociológiai ismeretek), jogtudományi ismereteket (jogi alapismeretek, közjogi és magánjogi ismeretek), valamint kiegészítő szakmai alapozó ismereteket (közgazdasági, szervezési és vezetési, számítástechnikai ismeretek) nyújt a hallgatóknak. A szakmai törzsanyag igazgatástörténeti modulja alkotmány- és közigazgatás-történettel ismerteti meg a hallgatókat. Szintén a szakmai törzsanyag része a szakigazgatások rendszerének megismerése, különös tekintettel a nemzetközi igazgatásra, valamint a pénzügyi jogi és pénzügytani modul (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek, államháztartás-tani alapismeretek), a közszolgálati és munkajogi modul. A szakma nemzetközi vonatkozású ismeretei olyan területeket érintenek, mint a nemzetközi közjog alapintézményei, a diplomácia elmélete és gyakorlata, a nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga vagy az európai uniós modul (az EU története, szervezete, EU- közjog és -politika, uniós kereskedelmi jog).

A magas szintű nyelvtudás magától értetődő követelmény, ezért az alapfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges, melyből az egyik jogi és közigazgatási (Profex) vagy közgazdasági (OECONOM) szaknyelvi nyelvvizsga.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK

A kommunikáció és médiatudomány alapszak két hagyományos szak ötvözéséből jött létre: ezek a fotóriporter és képszerkesztő, valamint a korábbi évek során felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő kommunikáció szak. Az így létrejött közös alapszakon szerezhető diploma megnevezése kommunikátor, melynek választható szakirányai intézményenként eltérőek, és a társadalomtudományi képzési terület részét képezik. A képzés végen olyan diplomás kommunikátor szakemberek kerülnek a munkaerőpiacra, akik ismerik a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, és akik számára nem idegenek a kommunikáció és a média fontosabb intézményei.

Az alapszakra elsősorban azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, akik kellően nyitottak, érdeklődnek az egyének és a közösségek sorsa iránt, könnyen "megtalálják a hangot" az emberekkel, érdeklődnek a rádióban, televízióban, sajtóban, internetes kommunikációban, a reklám és a PR terén végzett munka iránt. Érdeklik őket a társadalmi kérdések, változások, jó szóbeli kommunikációs képességgel rendelkeznek, írásban összeszedetten és logikusan képesek kifejteni mondanivalójukat. Kellő önismerettel, önreflexióval, hatékony és sikerorientált gondolkodással rendelkeznek. A nyelvismeret is nagyon fontos a sikeres kommunikációs szakemberek számára és nem elsősorban csak a diploma megszerzése érdekében.

 A képzés során a hallgatók megismerkednek a kommunikáció és média alapfogalmaival, a társadalmi kommunikáció különböző területeinek problémáival. Képessé válnak a megszerzett információkat, érveket, elemzéseket a szakmai és a civil közönség számára akár idegen nyelven is prezentálni. Alkalmasak az információk kritikus elemzésére, a társadalmi kommunikáció alapvető elméleteinek megfelelően érvelni, helytálló véleményt megformálni. A kommunikátor képes az események mögött rejlő összefüggések felkutatására és felismerésére, ezeket a különböző sajtótermékekben, rádióban, televízióban, honlapokon érdekesen és érthetően közzé tudja tenni. Képes termékekről, szolgáltatásokról, intézményekről reális és pozitív kép megformálására.

A kommunikátorok a kommunikáció és a média helyi és országos intézményeiben helyezkedhetnek el, ahol bel- és külföldi újságíróként, riporterként, önálló szerkesztőként, szerkesztő-riporterként, majd főszerkesztőként dolgozhatnak. A diploma birtokában lehetőségük van különböző helyi, regionális és országos intézmény, hatóság, gazdasági szervezet, politikai párt reklám- vagy PR-ügynökségén szóvivői, sajtófőnöki, kommunikációs igazgatói, PR-igazgatói, reklámszervezői, reklámfőnöki feladatköröket ellátni, de akár közvetítő-társadalmi segítő, illetve mediátor is válhat belőlük. Magyarország uniós csatlakozása révén a jól felkészült, fejlődni képes és hajlandó szakemberek iránti kereslet továbbra is valószínűsíthető.

TÁRSADALMI TANULMÁNYOK ALAPSZAK

A társadalmi tanulmányok alapképzési szak a társadalomtudományi képzési terület társadalomismereti képzési ágához tartozik. Az itt szerzett diplomában szereplő szakképzettség megnevezése társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadó. Azok az intézmények, amelyek ezt az alapszakot képzési palettájukon szerepeltetik, képzési célkitűzésként megjelölték olyan végzett diplomás szakemberek "pályára állítását", akik kellő tájékozottsággal rendelkeznek a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátították a társadalomkutatás alapvető készségeit, és e készségeik birtokában nem okoz számukra nehézséget az elemzési feladatok megoldása sem.

 A képzés végeztével a szakemberek megfelelő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy saját alapszintű adatelemzéseikhez adatgyűjtést végezzenek. Elősegítsék a kapcsolatteremtést, problémák kezelését egyének, közösségek, illetve önkormányzati, állami intézmények között. Mint minden szakmához, illetve hivatáshoz, a társadalomtudományi tanulmányok gyakorlásához is elvárható néhány alapvető készség, illetve beállítódás, amely nem feltétele ugyan a felvételnek, de később elengedhetetlenül fontossá válik. Ennél a szaknál az elvárható tulajdonságok az együttműködő, kapcsolatteremtő képesség, kommunikációs készség, a minőség iránti igény és a felelősségtudat. Az idegen nyelv ismerete sem felvételi követelmény, de nyelvismeret nélkül nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet a hallgató, mivel a társadalomtudományi oktatás jelentős részét teszi ki az idegen nyelvű szakirodalom feldolgozása. Ezért a diplomához szükséges nyelvtudás megszerzését érdemes korábbi időpontra helyezni.

Társadalmi tanulmányok alapszakos szakelőadó diplomával a kézben több irányban is el lehet indulni munkát keresni. Az egyik lehetséges irányt a tudományos élet kínálja, kutatásszervezőként vagy tudományos segédmunkásként részt vehetnek társadalomtudományi kutatásban, sőt szakmai irányítás mellett kutatási résztevékenységet is végezhetnek. A másik terület a munka világának gyakorlatiasabb oldalán nyújt elhelyezkedési lehetőséget: szó lehet itt a közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, illetve a politikai és közéleti szervezetekben betöltendő pozícióról. A humánpolitika területén is érdemes körülnézni, itt még akár ügyintézői, asszisztensi munkacsoportok irányítása is szóba jöhet.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK

A gazdálkodási és menedzsment alapszakon kínált tudás lefedi a hagyományos képzési rendszer gazdálkodási, gazdaságismeret, háztartásökonómia-életvitel tanár, vállalkozásszervező, informatikus közgazdász (gazdasági informatika), üzleti kommunikáció, valamint gazdálkodási szakos közgazdász tanári szakjainak területét. A végzetteket - akiknek hivatalos szakképzettsége "közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon" - tulajdonképpen általános gazdasági szakembereknek mondhatjuk, akiket arra készítettek fel, hogy vállalatoknál vagy egyéb intézményekben töltsenek be gazdasági vezető pozíciókat.

 Feladatuk a gazdasági folyamatok tervezése, szervezése, irányítása, elemzése a képzés során szerzett speciális szakterületükön, szakirányukban. Az őket foglalkoztató szervezet igen sokszínű lehet, tehát nem feltétlenül a gazdasági szféra, azaz a "piac" területéről kerül ki. A vállalatok, pénzügyi intézmények mellett ugyanis a közigazgatás területén (például önkormányzatokban, minisztériumokban, iskolákban) és a nonprofit szféra intézményeiben (alapítványoknál, egyesületeknél) is szükségeltetik gazdasági irányítás. Nem beszélve arról, hogy az alapszak mindazokat az ismereteket és kompetenciákat kínálja, amelyek akár saját vállalkozás létrehozásához és működtetéséhez is nélkülözhetetlenek.

 A gazdálkodási és menedzsment alapszakon nyújtott képzés az elméleti megalapozottságot a gazdálkodási, üzleti és menedzsment ismeretekre jellemző gyakorlatiassággal ötvözve vezeti be hallgatóit a közgazdaságtani, szervezeti, üzleti és társadalomtudományos ismeretekbe és vértezi fel őket mindazon tudással, amelyeket a gazdasági irányító pozíció megkövetel. Ebbe a tudáshalmazba olyan készségek is beletartoznak, mint a konfliktusmegoldás, a hatékony alkalmazkodás a környezeti változásokhoz, az informatikai eszközök használata vagy az idegen nyelven folytatott üzleti kommunikáció. Ez utóbbi szempont igen hangsúlyos, hiszen a gazdasági élet globalizálódásának következtében az üzleti világban érvényes nemzetközi szokások és a multinacionális vállalatok szervezési-vezetési rendszereinek alapos megismerése egyre fontosabb feltételévé válik a sikeres irányításnak, döntéshozatalnak.

A szakmai üzleti nyelv ismerete alkalmassá teszi a végzett hallgatókat arra, hogy a nemzetközi gazdasági, üzleti életben is sikeresek lehessenek. Éppen ezért követelmény az alapfokozat megszerzéséhez az államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga (illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, oklevél).
A gazdasági informatika szakterülete azokat a végzett közgazdászokat várja, akik gazdasági ismereteik mellett az információs társadalom feltétel- és követelményrendszerének is meg tudnak felelni. Ezeknek a szakértőknek a számítástechnika és a telekommunikáció gyorsan fejlődő világával kell lépést tartaniuk és ezeket az eszközöket mozgósítani a szervezeti hatékonyság érdekében.

Forrás: www.felvi.hu

Amennyiben az alapképzettséggel már rendelkezik, az sem árt időről-időre frissítenie, renoválnia, hiszen a folyton változó gazdasági élet megköveteli a naprakész ismereteket.
Egyesületünk évek óta sikerrel tart előadást a Non-profit Akadémián belül civil szervezeteknek projektvezetési, szervezetfejlesztési, PR és marketing témakörökben. Természetesen idén sem maradnak el rendezvényeink.

<< vissza

 

Főoldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi