Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

NEMZETKÖZI ÖNKÉNTES MUNKA A SZERVEZETBEN
EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT

Az EVS a "European Voluntary Service", azaz Európai Önkéntes Szolgálat nevének angol rövidítése. A programot az Európai Bizottság azért hozta létre, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon tudásuk, készségeik fejlesztésére, elősegítse társadalmi mobilitásukat, és ösztönözze kezdeményezőkészségüket. Az EVS támogatást nyújt ahhoz, hogy 18-25 éves fiatalok hosszabb időre (de legfeljebb 12 hónapra) bekapcsolódjanak egy külföldön működő non-profit intézmény, civil szervezet mindennapos munkájába, képességeiket fejleszthessék, nyelvet tanuljanak, új területeken tapasztalatokat szerezhessenek. Ez a sajátos tanulási lehetőség segítséget nyújt a fiataloknak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a társadalom életébe, illetve munkatapasztalatot szerezzenek, ami hozzájárulhat elhelyezkedési esélyeik növeléséhez. Az EVS kiemelt célja egyrészt, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak saját jövőjük formálását illetően, másrészt, hogy az önkéntes szolgálat során kialakuló kapcsolatokkal erősödjön az intézmények, civil szervezetek nemzetközi együttműködése és tapasztalatcseréje.

Általános fogalmak

Minden programországban nemzeti irodák kezelik a programot, ami azt jelenti tömören, hogy az országonkénti forráselosztást, a nemzeti prioritások meghatározását, a projektek ellenőrzését, a fogadó szervezetek akkreditálását stb. a nemzeti iroda látja el. Magyarország nemzeti irodája a Mobilitás. A programmal kapcsolatos pályázatot kizárólag küldő vagy fogadó szervezet nyújthat be a Mobilitáshoz az Európai Önkéntes Szolgálat keretében. A támogatás megítéléséről a Nemzetközi Programok Tanácsa hoz döntést.

A program 2007-2013 közötti időszakában bármely non-profit szervezet vagy intézmény részt vehet az EVS programban, mint küldő vagy fogadó szervezet. Önkéntesek fogadására azonban csak azután kerülhet sor, ha a non-profit szervezetet a nemzeti iroda akkreditálta. 2007 szeptemberétől kötelező az akkreditáció a küldő szervezeteknek is.

Mitől különleges?
Az Európai Önkéntes Szolgálat a Fiatalok Lendületben 2007-2013 Program 2. alprogramja. Ahogy azt elnevezése is jelöli, az EVS beletartozik a nemzetközi önkéntes tevékenységek családjába. Az EVS azonban abban különbözik más önkéntes programoktól, hogy ez elsősorban egy képzési program. Több nemzetközi önkéntes program megköveteli a résztvevőktől a magasabb szintű előképzettséget vagy a gyakorlati jártasságot. Működnek olyan önkéntes programok is, ahol magas regisztrációs díjat kell fizetni vagy az önkénteseknek maguknak kell állniuk a szállást vagy az utazást. Ezekkel a programokkal szemben azért mondható egyedinek az Európai Önkéntes Szolgálat, mert az bárki számára nyitott, továbbá nem követel sem szakismeretet, sem előképzettséget a fiataloktól. Mindezek mellett az EVS-ben való részvétel teljesen díjmentes a fiatalok számára, azaz az önkénteseknek nem kerül pénzébe.

Melyek az EVS céljai?
A nemzetközi önkéntes szolgálattal az Európai Unió a fiatalok nemformális tanulását támogatja azáltal, hogy közvetlenül és aktívan bevonja a fiatalokat különféle, társadalmi igényeket kiszolgáló programokba.
Az Európai Önkéntes Szolgálat célja három alapelvre épül:
1. nemformális interkulturális tanulási lehetőség biztosítása a programban résztvevő fiataloknak, ezáltal társadalmi beilleszkedésük és aktív szerepvállalásuk bátorítása, szociális érzékenységük fejlesztése és munkavállalási esélyeik növelése;
2. a helyi közösségek fejlődésének támogatása;
3. új partnerkapcsolatok kialakulásának, és a partnerek közötti tapasztalatcseréknek a támogatása.

A Fiatalok Lendületben 2007-2013 Program elismeri a szervezetek között az évek során kiépült partnerségi kapcsolatok értékeit, és azt, hogy ezek jelentősen hozzájárulhatnak az önkéntes programok sikeréhez.

Mi az az Európai Önkéntes Szolgálati projekt?

Az Európai Önkéntes Szolgálat projektjei lehetőséget adnak a fiataloknak, hogy önkéntesként egy bizonyos időt, általában 2-12 hónapot külföldön tölthessenek. Az önkéntes szolgálat pl. a következő témákra terjedhet ki: környezet, művészet, gyermekprogramok, kultúra, fiatalok, idősek, kulturális örökség megóvása, sport és szabadidős tevékenységek, vagy civil kezdeményezések.
Az önkéntes szolgálat általános elvei:
- Az önkéntes egy idegen országban teljesít önkéntes szolgálatot.
- Az önkéntes non-profit tevékenységekben vesz részt, fizetést nem kap.
- A tevékenységet a küldő és a fogadó szervezet, valamint az önkéntes közösen, a jó együttműködés szellemében együtt tervezi és valósítja meg, beleértve a szolgálat utókövetését.
- A tevékenységeknek értékteremtő hatása van a fogadó szervezet és a helyi közösség számára.
- Az önkéntes szolgálattal az önkéntes nem helyettesíthet fizetett munkaerőt, valamint nem válthatja ki más jellegű kötelező szolgálatát (pl. alternatív katonai szolgálatát).
- Az önkéntes szolgálat meghatározott ideig tart (legfeljebb 12 hónap).
- Legalább egy Európai Uniós tagország rész vesz benne.

Az önkéntes szolgálati projektek túlnyomó többsége ún. kétoldalú projekt, amely azt jelenti, hogy egy önkéntes megy egyik országból a másikba.

Az EVS folyamata

Tájékozódás
A tájékozódás az információk módszeres összegyűjtését jelenti, aminek a segítségével az önkéntes és az EVS-ben részt vevő szervezetek megismerkedhetnek az EVS program szabályaival és lehetőségeivel. A szervezeteknek meg kell ismerniük a program adminisztratív és technikai részleteit, és meg kell határozniuk, hogy ez mit jelent számukra a befektetett munka, és saját hosszú távú céljaik elérése szempontjából. Akár a nemzeti iroda, akár a Hetedhét Ifjúsági Iroda hasznos támogatást nyújthat a tájékozódás szakaszában. Számos felvetődő kérdésre tudják a választ és segítenek a programban még tapasztalatokkal nem rendelkező szervezetek közötti új kapcsolatok kialakításában. A rövidtávú EVS hosszú távon igényli a partnerek energiáit és forrásait, ezért olyan fontos a tájékozódás szakaszában minden részletet aprólékosan megismerni. A tájékozódást követően valamennyi partnernek el kell döntenie, hogy részt vesz-e az EVS-ben vagy sem.

Felkészítés
A folyamat második lépése akkor következik, ha az önkéntes vagy a szervezet úgy érzi, birtokolja a szükséges információkat, és úgy dönt, hogy belevág egy rövidtávú EVS projektbe. Itt számos olyan lépés következik, amelyet meg kell tervezni és elő kell készíteni, mint pl. a partnerség kialakítása, az önkéntes kiválasztása, az önkéntes feladatainak meghatározása, a pályázat benyújtása a nemzeti irodához, a projekt technikai részleteinek előkészítése (utazás, étkezés, szállás, biztosítás) stb. Általánosan megfogalmazva ebben a fázisban a fogadó szervezetnek a tevékenységek előkészítése, a küldő szervezetnek pedig az önkéntes felkészítése a feladata. A két szervezet feladatai között azonban lehetnek átfedések és számos kérdésben együtt kell működniük, hogy sikeresen előkészítsék a projektet. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a felkészítés akár 4-12 hónapig is tarthat; sőt néhány kivételes esetben még ennél hosszabb ideig is.

Önkéntes szolgálat külföldön
Az önkéntes szolgálat megvalósítása akkor kezdődik, amikor az önkéntes elutazik a fogadó projekt helyszínére, és akkor fejeződik be, amikor visszatér onnan hazájába. A rövidtávú EVS esetében ez a fázis legalább 2 hétig tart, hosszútávú esetében legalább 2 hónapig. Ebben a szakaszban a legnagyobb felelősség a fogadó szervezetre hárul, mivel ők irányítják az önkéntes munkavégzését és gondoskodnak mindennapjairól.
Ehhez képest a küldő szervezet kevésbé van központi szerepben, fontos feladata azonban a folyamatos kapcsolattartás az önkéntessel. Ennek megkönnyítésére a fogadó szervezetnek rendszeresen tájékoztatnia illik a küldő szervezetet a projekt előrehaladásáról és az önkéntes fejlődéséről.

Értékelés és utókövetés
Az önkéntes, különösen egy hátrányos helyzetű fiatal számára az értékelés és utókövetés gyakran az egész EVS projekt legizgalmasabb szakaszának bizonyul. Ez az utolsó fázis az önkéntes hazatérésével kezdődik, és körülbelül még 6-12 hónapig folytatódik. A küldő szervezet ekkor segít az önkéntesnek értékelni a külföldön megszerzett tapasztalatokat, visszailleszkedni az otthoni környezetbe, és megtervezni a következő lépéseket az egyéni tanulási célok elérése érdekében (továbbtanulás, továbbképzés, elhelyezkedés stb.). A legnagyobb felelősség ebben a szakaszban a küldő szervezetet terheli, ennek ellenére a fogadó szervezet is támogathatja az önkéntest az utókövetés szakaszában.

Egyéb információk

Az EVS jól működik mint:
Szakmai gyakorlat: mivel védett közegben, minimális felelősség mellett próbálhatja ki az önkéntes saját magát olyan munkakörben, szerepekben és szakmai helyzetekben, amik érdeklik. Ezek során megtapasztalhatja saját működése erősségeit, gyengéit, a szakma örömeit és nehézségeit, és reális kép alapján dönthet arról, hogy hazatérve valóban ezt az utat folytatja-e.
Terep az interkulturális tanulásra: jó lehetőség, hogy az önkéntes belekóstoljon egymástól eltérő kultúrákba, hiszen a legtöbb fogadóhelyen egyszerre több (3-10) önkéntes dolgozik és lakik együtt. Így nem csak a fogadó ország szokásait, és nem csak közvetlenül a munka során, a célcsoport körében felmerülő másságot (testi-lelki-szociális devianciák) ismeri és értheti meg, de a mellé sodort önkéntesek mindennapjainak is része lesz!
Lehetőség a kompetenciák fejlesztésére: rengeteg készséget lehet elsajátítani, finomítani a kapcsolattartástól kezdve, a beilleszkedésen, szervezésen át, az önállóságig. Aszerint, ki mit szeretne erősíteni magában, az idegen helyzet kihoz minden önkéntesből olyat, amire nem is számít.

Az EVS NEM:
Utazási iroda: a fogadó szervezet, leendő munkahely valódi időt, energiát és tevékenységet vár el az önkéntestől.
Nyelvi kurzus: a gördülékeny munkavégzéshez minden fogadószervezet biztosít nyelvi kurzust, azonban ezek nem nyelvvizsga-felkészítők és nem céljuk, hogy az önkéntest profi tolmáccsá neveljék, csak segítséget jelentenek a könnyebb beilleszkedéshez.
Fizetett munka: általánosságban igaz az, hogy a támogatás pont elég az önkénteseknek, hogy anyagilag gond nélkül kijöjjenek a mindennapokban, de meggazdagodni nem lehet belőle
Gyógyszálló: A tapasztalatok csak hosszú idő és munka árán épülnek be működésünkbe, így az önkéntes út nem old meg problémákat, de tükröt tart. Ki- és megpróbál, így lehetőséget ad, hogy az önkéntes maga építse saját magát és a világot olyanná, amilyennek látni és megélni szeretné.

Az angol nyelvű űrlap (expression of interest), valamint a magyar nyelvű mellékletek letölthetők a www.eurodesk.hu honlapról. Az akkreditációs űrlap és a mellékletek beadása folyamatos, elbírálásuk nemzeti szinten történik, amely legfeljebb 6 hetet vesz igénybe a benyújtástól számítva. Az akkreditációs űrlapot angol nyelven, a mellékletet magyar nyelven, mindkét dokumentumot aláírva kell benyújtani.

Forrás: www.mobilitas.hu

<< vissza

 

Főoldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi