Híd Egyesület
Híd Egyesület Non-profit Akadémia
Híd Egyesület: képzés, felvételi, érettségi

UNIÓS PÉNZEK BEJÖVETELE (2007-2013)

A második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) - brüsszeli elnevezésben a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, a kormány szóhasználatában Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT) - 22,4 milliárd euró, azaz 6 943 milliárd forint értékű uniós és magyar fejlesztési támogatást jelent az elkövetkező hét évben, amely hasonló mértékű saját forrást mozgat meg. Hazánk minden polgárára fejenként legalább 800 ezer forint jut. A nagy kérdés, hogy mire fordítjuk az éves GDP kb. 3-3,5 százalékát kitevő pénzösszeget, vagyis tudunk-e mit kezdeni közel 7000 milliárd forinttal?

Előzmények...

A 2004-től 2006-ig tartó első Nemzeti Fejlesztési Terv által összefogott fejlesztés csak főpróbája volt a most kezdődő időszaknak. Az Európai Bizottság értékelése szerint Magyarország jól teljesít az európai uniós fejlesztési források felhasználásában. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2006. júniusi adatai szerint Magyarország az uniós alapokból 2004 és 2006 között rendelkezésre álló források 98 százalékát odaítélték, 83 százalékát leszerződték. A megítélt támogatás 685 milliárd forint, amely meghaladja az első Nemzeti Fejlesztési Tervben (NFT) meglévő 670 milliárd forintos nominális keretet is. Ennek keretében 16 846 projektet támogattak. A hivatalos álláspont szerint az év végére a kifizetések is kedvezően alakulnak, 235 milliárd forintot, a keret 35 százalékát már megkaptak a projektgazdák. 164 milliárd forintot számla ellenében, a többit előlegként. A 2004-ben csatlakozó országok közül az élbolyba tartoznak még a balti államok és Lengyelország. A "legcsehebbül" a térség országai közül Csehország áll, aki a támogatási keret kb. 50 százalékát tudta csak szerződésekkel lefedni, és minimális a kifizetések aránya is. Az n+2 szabálya, azaz a pénzek felhasználására megszabott uniós határidő miatt egyfajta versenyfutás zajlik az idővel. A 2008-ig elköltésre nem került pénzek örökre elvesznek, és befolyásolják a későbbiekben elnyerhető brüsszeli források nagyságát is. 2007-ben már láthatóvá válik, hogy melyik csatlakozó állam mennyi pénzt kénytelen Brüsszelben hagyni.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Nemzeti Fejlesztési Terv eddigi végrehajtását értékelve az alábbi fontosabb megállapításokat tette: kritikaként fogalmazta meg, hogy a pályázatok kiválasztási folyamatában nem vizsgálták a projekteknek a célok teljesülésére gyakorolt hatását, például arányaiban a legnagyobb mértékben a legfejlettebb közép-magyarországi régió részesült a kapott támogatásokból. Háttérbe szorultak a támogatások hatékonysági szempontjai, s nem vizsgálták a projektek hatékonysági illeszkedését a tervezett forrásfelhasználáshoz. Az időszükséglet tekintetében nem volt megfelelő a pályázatok kiválasztása, mivel az időszükséglet az Operatív Programok esetében meghaladta az előírt intervallumot. Kockázatot jelenthet, hogy a források várható kifizetésének tervezése nem egységes módszertant követ. A régi tagállamok kétféle utat jártak be az uniós források felhasználásának gyakorlatában. Az "ír modell" kizárólag képzésre, oktatásra, innovációra koncentrál, míg a "mediterrán modellt" követő déli országok szétaprózva a forrásokat, egyszerre akarnak mindent fejleszteni, de az infrastrukturális beruházások előnyt élveznek. Az újonnan csatlakozó államok is ezt az utóbbi - a tapasztalatok alapján kevésbé sikeres - modellt választották.

Danuta Hübner - a közösségi regionális politikáért felelős, lengyel nemzetiségű EU-biztos - egy németországi konferencián kijelentette: "Nem megengedhető, hogy az uniós forrásokat földrajzilag vagy tematikailag szétaprózzák a tagállamok." Véleménye szerint a legfontosabb az EU úgynevezett lisszaboni programjának követése, a forrásoknak a növekedést és foglalkoztatást kell gerjeszteniük. Talán ennek a direktívának köszönhetően is, a kormány az ország felzárkóztatását az Unió országaihoz két fő célt követve képzeli el: a foglalkoztatás bővítése és a növekedés biztosítása. A foglalkoztatási cél tartalmazza a munkahelyteremtő beruházások és az emberek foglalkoztathatóságának javítását célzó projektek támogatását is. Az NFT II. határozza meg, hogy mennyi pénz jut az ágazati, és mennyi a területfejlesztési célokra. A fenti célok elérése érdekében hat kiemelt területen indulnak összehangolt állami és uniós fejlesztések: a gazdaság, a közlekedés, az emberi erőforrások, a környezet és az energetika, a területfejlesztés, illetve a közszolgáltatások terén. A célokat ágazati (nyolc OP) és regionális (hét OP) Operatív Programok keretében kiírt pályázatok segítségével, és nagyprojektek megvalósításával éri el az ország.

Az UMFT az ország fejlesztéspolitikájának kialakításában a következő elveket kívánja megvalósítani: "Lyukas zsákba nem öntünk pénzt": a nagy elosztórendszerek érdemi reformját jelenti, azaz a fejlesztési pénzeket ne egyszerűen elköltsük, hanem fejlődési spirált generálva, befektessük.

Rugalmasság és kiszámíthatóság: a fejlesztéspolitikának egyszerre kell stabil kereteket biztosítania, valamint rugalmasan alkalmazkodnia a gyorsan változó körülményekhez és a végrehajtás során megszerzett tapasztalatokhoz.

Kiegészítés, nem kiváltás: a fejlesztéspolitikának mozgósítani, nem helyettesíteni kell a társadalomban és gazdaságban meglévő energiákat. A jó ötleteket, a kreativitást kell életre hívni, a programoknak csak a társadalmilag hasznos, de a magántőkét nem helyettesítő beruházásokat szabad finanszíroznia. Ösztönözni kell, hogy a magánforrások bevonásával jelentősen nőjön a befektetett források mennyisége. Olyan fejlesztéseket kell ösztönözni, amelyek tovagyűrűző hatásai révén a források felhasználásának hatékonysága megsokszorozódik, továbbá elő kell mozdítani a korszerű tudás és technológiák létrejöttét és meghonosítását. Fenntarthatóság: csak azok a fejlesztések tekinthetők valós előrelépésnek, amelyek pozitív hatásai a fejlesztési kiadások megszűnése után is fennmaradnak.

Átláthatóság (transzparencia) és számonkérhetőség: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kéthetenként frissülő honlapján feltüntetik, hogy melyik pályázat keretében ki nyert, mekkora összeget, milyen célra, azaz pontosan látható lesz, ki, hol, mikor, milyen célok mentén, hogyan döntött. (Forrás: www.nfh.hu) A társadalmi egyeztetés során - Bajnai Gordon elmondása szerint - mintegy 4000 szervezetet kértek fel az egyeztetésben való részvételre, több mint 12 ezren töltötték le a tervet, levélben, e-mailen 250 javaslatot kaptak mintegy 600 egyéni hozzászólótól, szervezettől, és mintegy 100 szervezet képviselőivel személyesen is találkoztak. A fejlesztési tervről parlamenti vitanapot is tartottak. A civil szervezetek képviselői az egyeztetés során jelezték: a humán területek fejlesztésére többet juttatnának, az infrastruktúra-beruházás, a gazdaságfejlesztés rovására. A kormánybiztos szerint az eddigi humán erőforrás programok sikeresek voltak, a jövőben is fordítani kell erre a területre, azonban a programok tartalmát, hatékonyságát is figyelembe kell venni. Véleménye szerint szükség van az elmaradott térségek felzárkóztatására is. Jelezte: a leghátrányosabb térségek fejlesztésére pályázatok nélkül is lehet programokat indítani.

Bajnai kormánybiztos a 2004-2006-os időszak tapasztalatai alapján jelezte, hogy fejleszteni fogják a támogatások intézményrendszerét, egyszerűbbé, gyorsabbá, áttekinthetőbbé teszik a rendszert. A transzparencia lesz a fő szempont a projektötletek befogadásánál, s a már meglévő tervek szelektálásánál, természetesen a nemzetgazdasági megfontolások mellett. Előre szabályozott, átlátható projektcsatornákat hoznak létre a kormánydöntést igénylő projektek kezdeményezésére, azok a projektek kerülnek a kormány elé, amelyeket a szakminisztérium, regionális fejlesztési ügynökség, NFÜ is támogat. Az egyszerűsítő intézkedések között előkelő helyen szerepel, hogy lehetővé teszik interneten is a pályázati ügyintézést - jelszó segítségével már ma is minden pályázó nyomon követheti projektjének ügyintézését -, kevesebb dokumentumot kérnek, egységesítik az intézményrendszer működését, széles körű képzést indítanak a pályázók számára, megerősítik a pályázati tanácsadó call centert. A rendszer gyorsításának érdekében csökkentik a közreműködő szervezetek számát, és egy pályázó egy szervezettel lesz kapcsolatban, továbbá érdekeltté teszik az intézményrendszer szereplőit az előírt határidők betartásában. Akciócsoportokat hoznak létre a reklamációk javítására. A tervek között szerepel, hogy jövőre független szakértői listáról sorsolnak egy bírálóbizottsági tagot az értékelő testületbe.

Az NFT II. alapján a végrehajtás intézményrendszere a következőképpen alakul. Alapelv, hogy a tagállamok maguk alakíthatják ki a végrehajtás intézményrendszerét és eljárási rendjét. A fejlesztési terv hazai végrehajtásában az alábbi intézmények vesznek részt: a Nemzeti Fejlesztési Tanács, a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület; a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, azon belül a központi koordináció, illetve valamennyi irányító hatóság; a közreműködő szervezetek, a monitoring bizottságok; a Pénzügyminisztérium mint ellenőrzési hatóság és igazoló hatóság.

Nemzeti Fejlesztési Tanács: A kormány stratégiai, társadalmi tanácsadó testülete, évente minimum háromszor ülésezik. Elnöke a miniszterelnök, tagjai a regionális fejlesztési tanácsok képviselői, a Gazdasági és Szociális Tanács delegáltjai, valamint a miniszterelnök által felkért szakértők, állandó meghívottai a miniszterek és a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagjai.

Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT): A kormány fejlesztéspolitikáért felelős döntés-előkészítő, javaslattevő, koordináló szerve a rendszeresen ülésező Fejlesztéspolitikai Irányító Testület, melynek elnöke a miniszterelnök, alelnöke Magyar Bálint (aki a társadalmi megújulásért felelős). További tagjai Baja Ferenc (közszolgáltatásokért felelős), Bajnai Gordon (fejlesztéspolitikáért felelős), Burány Sándor (gazdaság- és közlekedésfejlesztésért felelős), Kolbert István (területfejlesztésért felelős), Németh Imre (környezet- és energiaügyi felelős), valamint állandó meghívottként Draskovics Imre, az államreform felelőse. A FIT kiemelt feladataiként összehangolja az európai uniós és a hazai forrásokból megvalósítani tervezett fejlesztéseket, kiírások paramétereit, továbbá véleményezi a kiemelt fejlesztések körét.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ): A korábbi Nemzeti Fejlesztési Hivatal és az Operatív Programokat irányító hatóságokból jött létre 2006. július 1-jétől a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, melynek irányításáért Bajnai Gordon felel, elnöke pedig Vági Márton. Állítólag az új szervezet nem csak a nevében hoz újdonságot a rendszer működésébe. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az érintett minisztériumokkal és a fejlesztési régiókkal együttműködésben felel az Új Magyarország Fejlesztési Terv egészének tervezéséért, végrehajtásáért, valamint valamennyi Operatív Program (OP) irányító hatósági funkcióinak ellátásáért. Az eddigi öt irányító hatóságból négy kerül az NFÜ-höz, az AVOP Irányító Hatóság marad miniszteriális hatáskörben.

Irányító hatóságok (IH): Az egyes Operatív Programokhoz nyújtott támogatások szabályszerű, hatékony és eredményes felhasználásáért az OP irányító hatósága a felelős. Így különösen jóváhagyja a pályázati kiírásokat és a támogatási szerződésmintákat, a projektjavaslatokról szóló döntéseket, befogadja és ellenőrzi a forráslehívásokat, hitelesítési jelentéseket. Biztosítja, hogy az Operatív Programok értékelései a vonatkozó közösségi rendelkezésekkel összhangban történjenek.

Az egyes Operatív Programok irányító hatóságai: Valamennyi irányító hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség önálló szervezeti egységeként működik. Az irányító hatóságok az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásainak megfelelően kerülnek kialakításra. Egy irányító hatósághoz több Operatív Program is tartozhat. Ezt a struktúrát az alábbi 1. számú táblázat mutatja be.

Irányító hatóságok

Operatív Program

1. Gazdaságfejlesztés

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

2. Közlekedés

Közlekedés Operatív Program

3. Társadalmi megújulás

Társadalmi megújulás Operatív Program

Társadalmi infrastruktúra Operatív Program

4. Környezet, energia

Környezet és energia Operatív Program

5. Regionális programok

Nyugat-dunántúli Operatív Program

Közép-dunántúli Operatív Program

Dél-dunántúli Operatív Program

Észak-magyarországi Operatív Program

Észak-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program

Közép-magyarországi Operatív Program

6. Közigazgatás

Államreform Operatív Program

Elektronikus közigazgatás Operatív Program

7. Koordinációs Hatóság

Végrehajtás Operatív Program

1. sz. táblázat            Forrás: www.nfh.hu

Közreműködő szervezetek (KSZ): Az Operatív Programok lebonyolításához kapcsolódó feladatok jelentős részét az irányító hatóságok - amennyiben egy adott prioritás/intézkedés végrehajtása során alkalmaznak közreműködő szervezetet - a KSZ-re delegálják. A közreműködő szervezeteket az irányító hatóságokat integráló Nemzeti Fejlesztési Ügynökség választja ki. Az IH látja el a programokkal kapcsolatban KSZ-ek szakmai felügyeletét.

Az egyértelműség és számon kérhetőség érdekében - fő szabályként - egy-egy prioritás (központi program vagy pályázat) teljes végrehajtási folyamatának lebonyolítása egyetlen közreműködő szervezet feladatkörébe tartozik. A közreműködő szervezetek feladatai általában többek között a következők: központi projektek lebonyolítása, pályázatok érkeztetése, értékelése, döntés-előkészítés, szerződéskötés, szerződésmódosítás, stb. További szervezeti egységek az Operatív Programokban érintett szakminiszterek, a monitoring bizottságok, az Operatív Program monitoring bizottsága (OP MB), az Operatív Programok felügyeletét ellátó monitoring bizottságok (MB).

A pénzügyi irányítás és ellenőrzés szerve az Ellenőrzési- illetve az Igazoló hatóság. 2006. október végén elfogadásra került az Új Magyarország Fejlesztési Terv végleges, az Európai Bizottságnak benyújtandó változata. A fejlesztési pénzek jelentős része 35 központi program és az ágazati Operatív Programokban már elosztásra került. Az elosztás fő elvei: foglalkoztatás, növekedés, nemzetközi integrálódás, kohézió, fenntarthatóság biztosítása.

A célokhoz kapcsolódó tematikus és területi prioritások: a gazdaságfejlesztés, a közlekedésfejlesztés, a társadalmi megújulás, a környezeti és energetikai fejlesztések, a területfejlesztés, valamint az államreform, amelyekhez konkrét keretösszegeket rendeltek. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. forrásaiból mintegy 1550 milliárd forint felhasználását a régiók döntési körébe utalta az NFT II. Az interneten elérhető dokumentumokban azonban továbbra is tág forráskeretek szerepelnek, hiszen a fejlesztési tervről szóló keretvita első lépéseként kell meghatározni, hogy az egyes Operatív Programokra mennyi pénz jut. A tizenöt Operatív Program társadalmi vitája során lehet javasolni a pénzügyi keretek belső arányainak módosítását. Ezt követően összegzik a regionális fejlesztési ügynökségek a programokhoz beérkezett véleményeket - hangsúlyozta a miniszter. A kormány döntését követően, Brüsszelben hagyják jóvá - előreláthatólag decemberben - a regionális programok végleges változatát. Az ígéretek szerint az év végéig kidolgozásra kerülnek a pályázatok meghirdetéséhez szükséges akciótervek. A hátrányosabb helyzetű régiók nagyságrendekkel több pénzt fordíthatnak majd felzárkóztatásra, fejlesztésekre.

Az Unió egyetlen megkötése az volt, hogy a fejlettségi szintjére tekintettel maximálták a Közép-Magyarország által felhasználható forrást: 430 milliárd forintnyi összeg áll rendelkezésükre a következő hét plusz két év (n+2 év szabály) alatt az ágazati forrásokkal együtt. A Társadalmi megújulás prioritás tartalmazza a Társadalmi megújulás (TAMOP) és a Társadalmi infrastruktúra (TIOP) Operatív Programokat. A TAMOP alapja az emberi erőforrások minőségének fejlesztése. Ennek eszközeiként a foglalkoztathatóság, az alkalmazkodóképesség javítása, a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása, az innovációhoz szükséges humán erőforrások és infrastruktúra fejlesztése, valamint az egészségbiztosítás áll.

-ottó-

Forrás: Civilia Világa 2006/2

<< vissza

 

Főoldal | 1%-os kampány | HÍE Egyesület bemutatkozik | HÍE Egyesület tevékenysége | Ajánlott könyvek | Hasznos információk | Non-profit Akadémia | Levél nekünk | Partnereink | Impresszum | Oldaltérkép | Érettségi